Kiracılar kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat etmeli?

Kira sözleşmesini hafife almamalısınız. Dikkat etmediğiniz tek bir cümle dahi ileride aleyhinize kullanılabilir.

 

sozlesme

1) Sözlü veya yazılı yapabilirsiniz.

Yasal mevzuatımız kapsamında, kiraya verenle kiracı; taşınmazın kiralanmasıyla ilgili mutabık kaldıkları hususları ister şifahen bir anlaşma ile, isterlerse de yazılı olarak yapılmış bir kira sözleşmesi ile tespit edebilmektedir.

2) Yazılı yapın.

Taraflar arasında oluşabilecek bir ihtilafta, iddiaların ispatı ve her kiralama ilişkisinin kendine has özellikleri olması sebebiyle, özel hükümler tayin ederek bunu yazıya dökmek tarafların hakları açısından sağlıklı olandır.

3) Noterde yapabilirsiniz.

Taraflar dilerse kira sözleşmesini, düzenleme şeklinde veya sadece onay şeklinde noterde de yapabilir. Bu bir şekil şartı olmasa da örneğin imzaların gerçekliği konusunda ileride doğabilecek ihtilafların önüne geçecektir.

4) Süreyi belirleyin.

Kira sözleşmesi yapılırken öncelikle sözleşmenin belirli süreli mi yoksa belirsiz süreli mi olacağı taraflarca belirlenmelidir. Zira ilgili mevzuat gereği, belirli süreli sözleşmelerde kararlaştırılan sürenin bitiminde kira sözleşmesi hiçbir ihtara hacet olmaksızın son bulur.

5) Nasıl biteceğini kararlaştırın.

Kira sözleşmesine eklenecek bir madde ile taraflar, kira sözleşmesinin son bulmasını müteakip devam etme şartlarını ve ihbar-fesih sürelerini kararlaştırabilir.

6) Sözleşmeye kiralanan yerin durumunu yazın.

Kiralanan yerin ne için ve hangi amaca istinaden kullanılacağı, kiralanan yerin kiralama anındaki durumu, içerisinde herhangi bir demirbaş mevcutsa bunların durumu ile nevisinin tespiti, taşınmazla ilgili yapılacak tamirat vesair işlerin kim tarafından karşılanacağı kira sözleşmesine yazılmalıdır. Belirtilen bu durumlar, kiracının kira bitiminde kiraya verene karşı hangi konularda sorumlu olduğunu ve bu sorumluluğunun sınırlarının ne olduğunu gösterir.

7) Kira bedelini rakamla ve yazıyla yazın.

Kira bedeli de hem yazı hem de rakamla açıkça yazılmalı, kira bedelinin hangi oranda artacağı ve kira ödeme günü tespit edilerek kira sözleşmesine eklenmelidir. İlgili mevzuat gereği, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, her ayın sonunda, en geç kira sözleşmesinin bitiminde, kira bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

8) İşyeri ise damga vergisini yatırın.

İşyeri, depo gibi kiralamalar, eski adı damga pulu olan, günümüzde damga vergisi adı altında alınan vergiye tabidir. Taraflar damga vergisini vergi dairelerine belirlenen oranda ödemekle mükelleftir.

Google’da benimle ilgili istemediğim bilgiler çıkıyor. Nasıl kaldırtabilirim?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkarılabilir mi?