Anonim şirket iflas ettiğinde vergi borcu ödenir mi?

Anonim şirketlerde borçlardan kişiler değil, şirket sorumludur. Pek şirketin iflas etmesi durumunda vergi borçlarından da şirket mi sorumlu olur?

iflas-eden-isadami

Anonim şirketlerin iflas etmesi durumunda vergilerden doğan alacakların tahsili, 6183 Sayılı Amme alacakları hakkında kanun marifetiyle tahsil edilmektedir.

İcra İflas Kanunu madde 206’ya göre, adi ve rehinli alacakların sıralamasında özel kanunla imtiyazlı olduğu belirtilen bu alacak üçüncü sırada tahsil edilecektir.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU 

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki sorumluluklarını kaldırmaz.

Yönetim kurulunun sorumluluğu, kanuni temsilci sıfatıyla görevde bulundukları süre içinde muaccel olan vergi borçları içindir.

Ayrıca kamu borcunun doğduğu sırada değil, yerine getirilmesi gerektiğinde görevde olan yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk söz konusudur.

Anonim şirketin iflas etmesi veya tasfiye haline girmesi, tek başına kanuni temsilcilere başvurabilmek için yeterli değildir.

TASFİYE MEMURU MESUL OLUR

Kurumlar Vergisi Kanunu madde 34, şirketin vergi borcunu ödemeden başka ödemelerde bulunan tasfiye memurlarının şahsen sorumlu olacaklarını belirtmektedir.

Tasfiye tamamlanmadan vergi alacağının şirketten tahsil edilip edilemeyeceği belli olamayacağına göre, kanuni temsilcinin sorumluluğuna gidebilmek için tasfiye sonucunu bekleme zorunluluğu vardır.

İFLAS ERTELEME

Ancak şirketlere ilişkin iflas erteleme durumunda, İcra İflas Kanunu’nun 179/b maddesinin ilk fıkrasına göre, erteleme kararı alındığında, borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacak ve evvelce başlamış takipler duracaktır.

Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemeyecektir.

Bu hükümden açıkça anlaşılacağı üzere, amme alacakları da dahil olmak üzere, borçlu nezdinde haciz işlemi başlatılamayacağı gibi daha önce başlatılan haciz işlemi de iflasın ertelenmesi süreci sırasında durdurulacaktır.

İlgili yazı: Vergi borcunu ödememenin cezası nedir?

Vergi borcunu ödememenin cezası nedir?

İnternet sitemde adsense reklamları var. Vergi ödeyecek miyim?